خرید پستی
قیمت این محصول: 15,500 تومان

 

پکیج درس آمار و احتمال مهندسی به صورت فیلم به زبان فارسی

فیلم فارسی درس  آمار و احتمال مهندسی این فیلم بی نظیر شامل آموزش درس آمار و احتمال مهندسی

 

به صورت مفهومی همراه با حل تمرین و مثال های گونان و تست توسط استاد پای تخته انجام میشود.

 

مرجع کامل آمار و احتمال مهندسی .مرجع کامل کنکور کارشناسی ارشد

 

قابل استفاده برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد و دانشگاه های سراسری و تمامی دانشگاه ها و

 

موسسات آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی

 

رشته های مهندسی کامپیوتر مهندسی آی تی مهندسی برق مهندسی صنایع مهندسی پروژه و اجرایی و... 

 

تمامی رشته های فنی و مهندسی که این درس را دارند.

 
 

موارد تدریس شده در این فیلم اموزشی :

مفهوم آمار

مفهوم جمعيت آماري

تعريف نمونه در آمار

تعريف مقياس اسمي

تعريف مقياس ترتيبي

تعريف مقياس فاصله اي

تعريف مقياس نسبتي

انواع متغييرها در آمار و احتمال

متغييرهاي گروهي در آمار و احتمال مهندسي

متغييرهاي عددي در آمار و احتمال مهندسي

انواع داده ها در آمار

 

پکیج درس آمار و احتمال مهندسی به صورت فیلم به زبان فارسی

خرید پستی محصول

داده هاي گسسته در آمار

داده هاي پيوسته در آمار

رند کردن و سر راست کردن يک عدد حقيقي در آمار

فراواني و فراواني نسبي در آمار

تعريف فراواني انباشته و فراواني نسبي انباشته

تعريف جدول فراواني يا جدول توزيع فراواني

نمودار هيستوگرام

ميانگين حسابي در آمار

معدل وزني در آمار

ميانگين هندسي در آمار

ميانگين توافقي در آمار

ميانگين ريشه اي مرتبه 2

حل مثال از ميانگين ها و فراواني ها

تعريف ميانه

محاسبه ميانه

حل تمرين از محاسبه ميانه

چندکها

چارکها

دهکها

صدکها

حل مثال و تمرين از چندکها

نما در آمار

مثال براي نما

ميان برد داده ها

تعريف واريانس

انحراف معيار

نيم چارک ها

حل تمرين

گشتاور و گشتاور مرکزي

تعريف چولگي و برجستگي

حل تست هاي آمار با پاسخ تشريحي

تعريف احتمال

انواع پيشامدها

پيشامد ساده

پيشامد غير ممکن محال

پيشامده حتمي

رخ دادن يک پيشامد

پيشامدهاي ناسازگار

تفاضل دو پيشامد

تفاضل متقارن دو پيشامد

فضاي نمونه با پايان و بي پايان

احتمال هر پيشامد

مدل احتمال يکنواخت

حل تست و تمرين از احتمال

جايگشت

ترکيب

مثال و تمرين از جايگشت و ترکيب

ميدان سيگما

فضاي احتمال

احتمال شرطي

قانون ضرب احتمال

تفکيک فضاي نمونه به چند پيشامد

فرمول بيز

پيشامدهاي مستقل

متغييرهاي تصادفي

تابع توزيع

ويژگيهاي تابع توزيع

متغيير تصادفي ثابت

متغيير تصادفي هم توزيع

حل تمرين و مثال

چگالي متغيير تصادفي آميخته

چگالي توام دو متغيير گسسته

و . . .

 
پکیج درس آمار و احتمال مهندسی به صورت فیلم به زبان فارسی
 

خرید پستی