خرید پستی
قیمت این محصول: 13,500 تومان

این فیلم آموزشی برای تمامی دانشجویان دانشگاه

پیام نور ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه سراسری ، دانشگاه علمی کاربردی ،

موسسات آموزش عالی و رشته های مهندسی و غیر مهندسی

و تمامی رشته های فنی و مهندسی که این درس را در چارت تحصیلی خود دارند ، قابل استفاده می باشد.

پکیج تصویری فیزیک پایه 2 - الکتریسیته و مغناطیس به زبان فارسی

 خرید پستی محصول

این فیلم بی نظیر شامل کلاس درس فيزيک پايه 2-الکتريسيته و مغناطيس  

 

شامل بیش 20ساعت فیلم آموزشی فارسی

 

توسط یکی از اساتید برجسته دانشگاه های معتبر ایران

 

مرجع کامل درسفيزيک پايه 2-الکتريسيته و مغناطيس

 

موارد تدریس شده در این فیلم اموزشی:

قانون کولن

بار الکتريکي

بار الکترون

توضيح قانون کولن

رساناها و عايق ها

نيمه رساناها و ابر رساناها

الکترواستاتيک

نيروهاي الکتريکي(بردارها)

حل مساله 

اصل بر هم نهي

روش محاسبه نيروهاي الکتريکي

حل مساله هاي نيروهاي الکتريکي

پايستگي بار الکتريکي

ميدان هاي الکتريکي

خطوط ميدان

قانون هاي ميدان الکتريکي

روش محاسبه ميدان هاي الکتريکي

توزيع خطي بار

توزيع سطحي بار

توزيع حجمي بار

بار الکتريکي متحرک در ميدان الکتريکي

قانون گاوس

قانون گاوس براي محاسبه ميدان الکتريکي

شار الکتريکي

قانون گاوس براي يک سطح بسته

حل مساله قانون گاوس

پتانسيل الکتريکي

(انرژي )کار ميدان

کار انجام شده توسط ميدان الکتريکي

پتانسيل بار نقطه اي

پتانسيل ناشي از بار پيوسته

حل مثال و تمرين

ظرفيت الکتريکي

خازن

خازن صفحه موازي

خازن صفحه کروي

خازن صفحه استوانه اي

پکیج تصویری فیزیک پایه 2 - الکتریسیته و مغناطیس به زبان فارسی

ظرفيت خازن مسطح

روش محاسبه ظرفيت خازن با استفاده از قانون گاوس

بستن خازن ها

موازي و سري بودن خازن ها

انرژي ذخيره شده در خازن

خازن و دي الکتريک

جريان الکتريکي

شدت جريان

چگالي جريان

مقاومت و مقاومت ويژه

قانون اهم

توان در مدارهاي الکتريکي

ميزان کار انجام شده (توان)

مدارها

مدار تک حلقه اي

kvl و kcl

روش حل مدارها

مدارهاي چند حلقه اي

مقاومت سري 

مقاومت موازي

ميدان هاي مغناطيسي

قانون آمپر

قانون بيوساوار

قانون فارادي 

حل مثال هاي ميدان مغناطيسي

ميدان مغناطيسي سيسم لوله

و...

پکیج تصویری فیزیک پایه 2 - الکتریسیته و مغناطیس به زبان فارسی


خرید پستی