خرید پستی
قیمت این محصول: 12,500 تومان

این فیلم آموزشی برای تمامی دانشجویان دانشگاه

پیام نور ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه سراسری ، دانشگاه علمی کاربردی ،

موسسات آموزش عالی و رشته های مهندسی کامپیوتر ، مهندس آی تی ، برق و الکترونیک

و تمامی رشته های فنی و مهندسی که این درس را در چارت تحصیلی خود دارند ، قابل استفاده می باشد.

پکیج تصویری درس مدارهای منطقی به زبان فارسی (مجازی)

 

فیلم فارسی درس مدارهای منطقی.

این فیلم بی نظیر شامل کلاس درس مدارهای منطقی  شامل بیش 27 ساعت فیلم آموزشی فارسی

توسط یکی از اساتید برجسته دانشگاه های معتبر ایران

مرجع کامل درس مدار منطقی 

 

موارد تدریس شده در این فیلم آموزشی:

فصل اول:سيستمهاي دودويي

مبناي اعداد و تبديل مبنا

سيستم دهدهي

سيستم دودويي

سيستم هشت تايي

سيستم شانزده تايي

تبديل اعداد از مبناي 10 به 2

تبديل اعداد از مبناي 10 به 8

تبديل اعداد از مبناي2 به 8

تبديل اعداد از مبناي2 به 16

حل مثال تمرين تبديل مبناها

تبديل اعداد مبناي 8 به 2

تبديل اعداد از مبناي 16 به 2

مکمل هاي اعداد

مکمل 1

مکمل 10

مکمل 2

تفريق به کمک مکمل

تفريق با بستفاده از مکمل r-1

اعداد دودويي علامت دار

پکیج تصویری درس مدارهای منطقی به زبان فارسی (مجازی)

خرید پستی محصول

جمع دو عدد دودويي علامت دار

تفريق دوعدد دودويي علامت دار در سيستم مکمل 2

کدهاي دودويي

کد BCD

کد افزون 3 excess-3

کد -1و-2و4و8

کد 1و2و4و2

کد دو پنجي binquinary

کد اسکي

کد EBCDIC

حافظه ها و ثبات هاي دودويي

منطق دودويي

عميات منطقي AND ,OR,NOT

فصل دوم :جبر بول و گيت هاي منطقي

جبر بول دو ارزشي(اصول و قضايا)

اصول جبر بول

عنصر خنثي

جابجايي توزيع پذيري عنصر مکمل اصل دوگاني

قضاياي جبر بول

مکمل شرکت پذيري دمورگان جذب

تقدم عملگرها در عبارات جبري

دياگرام ون

توابع بول

ساده سازي تابع بول

تعميم قضيه دمورگان و يافتن مکمل يک تابع

مينترم ها و ماکسترم ها

فرم کانونيک توابع بول به صورت مجموع مينترمها يا مجموع حاصلضربها

فرم کانونيک توابع بول به صورت حاصلضرب ماکسترم ها يا حاصلضرب مجموع ها

نحوه تبديل يک تابع بول به صورت مجموع حاصلضربها

نحوه تبديل يک تابع بول به صورت حاصلضرب مجموع ها

تبديل فرمهاي کانونيک به يکديگر

فرمهاي استاندارد توابع بول

ساير عمليات منطقي:

تابع NAND

تابع NOR

تابع XOR يا EOR

تابع XNOR يا ENOR

گيت هاي منطقي با تعداد وروديهاي بيشتر از دو

مدارهاي مجتمع IC

مدارهاي مجتمع با فشردگي کم SSI

مدارهاي مجتمع با فشردگي متوسط MSI

مدارهاي مجتمع با فشردگي زياد LSI

مدارهاي مجتمع با فشردگي بسيار زياد VLSI

TTL

ECL

MOS

CMOS

روش دياگرام يا نقشه

نقشه کارنو دو متغييره

نقشه کارنو سه متغييره

نقشه کارنو چهار متغييره

ساده سازي توابع بول با جدول کارنو

نقشه کارنو پنج متغييره و شش متغييره

ساده کردن به صورت حاصلضرب مجموع ها

پياده سازي توابع بول با گيت هاي NAND و NOR

ساير پياده سازي هاي توابع بول با گيت هاي منطقي

پياده سازي دو طبقه NAND-AND

پياده سازي دو طبقه AND-NOR

پياده سازي دو طبقه NOR-OR

پياده سازي دو طبقه OR-NAND

شرايط بي اهميت در نقشه کارنو

روش طراحي مدارهاي ترکيبي

جمع کننده ها

نيم جمع کننده

جمع کننده کامل

تفريق گرها

نيم تفريق کننده

تفريق گر کامل

تبديل کدها

روش تحليل مدارهاي ترکيبي

مدارهاي NAND چند طبقه

پياده سازي عمليات AND , OR , NOT با گيت NAND

مدارهاي NOR چند طبقه

پياده سازي عمليات NOT ,OR, AND با گيت NOR

جمع کننده و تفريق گر دودويي

جمع کننده دهدهي

مقايسه گر دو مقدار

ديکدرها و انکدرها

مالتي پلکسرها و دي مالتي پلکسرها

حافظه هاي فقط خواندني

پياده سازي مدارهاي ترکيبي با ROM

ادوات منطقي برنامه پذير PLD

آرايه برنامه پذير منطقي PAL

آرايه منطقي برنامه پذير PLA

مقدمه اي بر مدارهاي ترتيبي

نا همزمان يا آسنکرون

همزمان با سنکرون

فليپ فلاپ ها

مدار فليپ فلاپ پايه

طرز کار مدار با گيت هاي NOR

طرز کار مدار با گيت هاي NAND

فليپ فلاپ RS

فليپ فلاپ D

فليپ فلاپ JK

فليپ فلاپ T

تريگر کردن يا را اندازي فليپ فلاپ ها

فليپ فلاپ متبوع -تابع MASTER -SLAVE

فليپ فلاپ حساس به لبه EDGE-TRIGGERED

وروديهاي مستقيم يا ناهمزمان بدون پالس ساعت

تحليل مدارهاي ترتيبي با پالس ساعت

جداول مشخصه فليپ فلاپها

تحليل مدارهاي ترتيبي با فليپ فلاپهاي T,RS,JK

طراحي مدارهاي ترتيبي

طراحي مدار ترتيبي با در نظر گرفتن بدون استفاده

طراحي شمارنده ها CONUTETRS

 پکیج تصویری درس مدارهای منطقی به زبان فارسی (مجازی)


خرید پستی